Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Bucher Unipektin AG.

Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen
Szwajcaria
T +41 44 857 23 00
info@bucherunipektin.com

 

Z przyjemnością witamy na stronie internetowej Bucher Unipektin. Odwiedzając tę witrynę, Bucher Unipektin respektuje Państwa prawo do prywatności w Internecie i ochrony danych. To samo dotyczy komunikacji z Bucher Unipektin drogą elektroniczną.

 

Informacje prawne

Bucher Unipektin prowadzi niniejszą stronę internetową w celu poprawy publicznego dostępu do informacji o Bucher Unipektin. Bucher Unipektin nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność zawartości strony internetowej. Niniejsza strona internetowa nie zawiera żadnych zaleceń, rekomendacji ani ofert jakiegokolwiek rodzaju. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik deklaruje akceptację wszystkich warunków zawartych w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności. Korzystanie z tej strony internetowej odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.


Prawa autorskie i znaki towarowe

Teksty, logo, znaki słowne, obrazy, grafiki, audio, wideo, animacje i ich układ na stronie internetowej Bucher Unipektin podlegają prawu autorskiemu i innym prawom chroniącym własność intelektualną. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, mogą one być kopiowane, przesyłane lub w inny sposób wykorzystywane wyłącznie do prywatnych, niekomercyjnych celów, pod warunkiem wyraźnego wskazania źródła i przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych chroniących prawa autora. Należy pamiętać, że niektóre obrazy na tej stronie są chronione prawami autorskimi osób trzecich.

"Bucher Unipektin", jako słowo lub jako obraz, oraz inne znaki towarowe na tej stronie są zarejestrowanymi, a zatem chronionymi znakami towarowymi Bucher Unipektin AG lub jednej z jej spółek zależnych. Żadne informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mogą być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji na używanie lub przenoszenie praw własności intelektualnej lub praw własności niematerialnej, takich jak patenty, nazwy marek i prawa autorskie.

Z prawnego punktu widzenia spółki Bucher Unipektin AG są niezależnymi i odrębnymi podmiotami prawnymi. Jeśli na niniejszej stronie internetowej używane są terminy takie jak "Bucher", "Grupa Bucher", "Grupa", "Grupa spółek", "my", "nas" lub podobne wyrażenia, odnoszą się one łącznie do Bucher Unipektin AG i jej spółek zależnych, chyba że odniesienie dotyczy określonego oddziału lub spółki Grupy Bucher lub odniesienie jest dorozumiane w kontekście.

Bucher Unipektin dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na tej stronie były wiarygodne. Bucher Unipektin zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian w treści, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, a także do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia dostępu do tej strony internetowej lub jej funkcji, również bez wcześniejszego powiadomienia. Bucher Unipektin nie ma obowiązku aktualizowania strony internetowej. Bucher Unipektin nie udziela bezpośredniej ani pośredniej gwarancji, że informacje są aktualne, dokładne, wiarygodne lub kompletne, ani że dostęp do tej strony internetowej jest wolny od błędów lub wirusów.

Dostęp i wyszukiwanie informacji na tej stronie internetowej lub na innych stronach, do których prowadzą łącza, odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Użytkownicy są sami odpowiedzialni za monitorowanie wszelkich zmian treści i informacji zawartych na tej stronie. Ani Bucher Unipektin, ani jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty wynikające z dostępu lub niemożności uzyskania dostępu do niniejszej strony internetowej lub innej strony internetowej z nią powiązanej, ani za wyszukanie lub wykorzystanie jakichkolwiek dostarczonych informacji, ani za takie straty związane z błędami lub pominięciami w takich informacjach.

Linki do stron internetowych osób trzecich

W pewnych okolicznościach korzystanie z linków na stronach internetowych Bucher Unipektin spowoduje opuszczenie przez użytkownika sieci i systemów Grupy Bucher. Bucher Unipektin w żaden sposób nie przyjmuje ani nie przywłaszcza sobie treści stron internetowych osób trzecich, do których łącza znajdują się na niniejszej stronie internetowej lub za pośrednictwem których użytkownik uzyskał dostęp do niniejszej strony internetowej, i nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność i funkcjonowanie takich stron internetowych. Bucher Unipektin nie udziela żadnych gwarancji i wyraźnie odrzuca odpowiedzialność za korzystanie ze stron internetowych osób trzecich oraz za informacje na nich zawarte.

Czyny niedozwolone

Użytkownikowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, które w opinii Bucher Unipektin są niezgodne z prawidłowym korzystaniem z niniejszej strony internetowej. Obejmuje to czyny niedozwolone, takie jak instalowanie wirusów lub programów, modyfikowanie informacji na tej stronie internetowej lub nadużywanie strony internetowej w celu zniesławienia lub zniesławienia Bucher Unipektin, pracowników lub innych osób.

Ochrona danych

Adres e-mail użytkownika, wykorzystywany do dystrybucji naszego biuletynu, będzie traktowany jako poufny. Wiadomości lub treści przesyłane do tej witryny (np. pocztą elektroniczną) nie będą traktowane jako poufne i nie będą chronione prawem własności.


Analiza sieci PIWIK

Ta strona internetowa wykorzystuje oprogramowanie open-source PIWIK do statystycznej oceny odwiedzin użytkowników, w celu optymalizacji stron internetowych i zaprojektowania ich tak, aby były przyjazne dla odwiedzających. PIWIK wykorzystuje pliki cookie, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które ułatwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na serwerach PIWIK (w tym czas, pobrana strona, używana przeglądarka i system operacyjny). Oceny generowane przez PIWIK i adresy IP są całkowicie anonimowe przed wprowadzeniem do bazy danych. Przechowywane dane nie są w żaden sposób łączone z innymi źródłami danych ani ujawniane stronom trzecim. Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Należy pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Korzystanie z tej strony internetowej oraz wszelkie spory lub roszczenia z niej wynikające podlegają wyłącznie prawu szwajcarskiemu i wyłącznej jurysdykcji Niederweningen w Szwajcarii. 
 

Aktualizacja ogłoszeń prawnych 

Bucher Unipektin zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany warunków użytkowania. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony internetowej w celu uzyskania informacji o nowo dodanych lub zmienionych warunkach. 

Zurych, marzec 2019