Tyto webové stránky provozuje společnost Bucher Unipektin AG.

Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen
Švýcarsko
T +41 44 857 23 00
info@bucherunipektin.com

 

Jsme rádi, že vás můžeme přivítat na webových stránkách společnosti Bucher Unipektin. Když navštívíte tyto webové stránky, společnost Bucher Unipektin bude respektovat vaše právo na online soukromí a ochranu osobních údajů. Totéž platí i pro komunikaci se společností Bucher Unipektin použitím elektronických prostředků.

 

Právní upozornění

Společnost Bucher Unipektin provozuje tyto webové stránky za účelem zlepšení veřejného přístupu k informacím o společnosti Bucher Unipektin. Společnost Bucher Unipektin však odmítá veškerou odpovědnost za správnost obsahu webových stránek. Tyto webové stránky neobsahují žádné výzvy, doporučení ani nabídky jakéhokoli druhu. Používáním těchto webových stránek prohlašujete, že souhlasíte se všemi podmínkami v tomto vyloučení odpovědnosti. Používání těchto webových stránek je na vlastní riziko uživatele.

 

Autorská práva a ochranné známky

Texty, loga, slovní a obrazové ochranné známky, obrázky, grafika, audio, video, animace a jejich uspořádání na webových stránkách společnosti Bucher Unipektin podléhají autorskému právu a dalším právním předpisům na ochranu duševního vlastnictví. Není-li výslovně uvedeno jinak, lze je kopírovat, přenášet nebo jinak používat pro soukromé, nekomerční účely pouze tehdy, je-li výslovně uveden zdroj a jsou-li dodržena platná zákonná ustanovení na ochranu autorských práv. Upozorňujeme, že některé obrázky na tomto webu jsou chráněny autorskými právy třetích stran.

„Bucher Unipektin “, jako slovo nebo obrázek a další ochranné známky na této webové stránce jsou zapsanými, a tedy chráněnými ochrannými známkami společnosti Bucher Unipektin AG nebo některé z jejích přidružených společností. Nic, co je uvedeno na těchto webových stránkách, nelze vykládat jako udělení jakékoli licence k použití nebo převodu práv duševního vlastnictví nebo práv nehmotného vlastnictví, jako jsou patenty, názvy značek a autorská práva.

Z právního hlediska jsou společnosti Bucher Unipektin AG nezávislé a samostatné právní subjekty. Pokud jsou na těchto webových stránkách použity výrazy jako „Bucher“, „skupina Bucher“, „skupina“, „skupina společností“, „my“, „nás“ nebo podobné výrazy, vztahují se společně na společnost Bucher Unipektin AG a její přidružené společnosti, pokud se odkaz netýká konkrétní divize nebo skupiny Bucher nebo z kontextu konkrétní společnost nevyplývá.

Společnost Bucher Unipektin vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že informace prezentované na těchto webových stránkách jsou spolehlivé. Společnost Bucher Unipektin si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny jakéhokoli druhu v obsahu a rovněž bez předchozího upozornění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup k těmto webovým stránkám nebo jejich funkcím. Společnost Bucher Unipektin nemá žádnou povinnost aktualizovat webové stránky. Společnost Bucher Unipektin neposkytuje žádnou přímou ani nepřímou záruku, že informace jsou aktuální, přesné, spolehlivé nebo úplné, nebo že přístup na tyto webové stránky je bez chyb nebo virů.

Přístup a získávání informací na těchto webových stránkách nebo na jiných stránkách s nimi spojených je na vlastní riziko uživatele. Uživatelé jsou sami odpovědní za sledování jakýchkoli změn obsahu a informací obsažených na těchto webových stránkách. Společnost Bucher Unipektin ani její přidružené společnosti nenesou odpovědnost za přímé, nepřímé nebo následné ztráty vyplývající z přístupu nebo nemožnosti přístupu na tyto webové stránky nebo na jinou webovou stránku, která je s nimi spojena, nebo za získání nebo použití jakýchkoli poskytnutých informací, nebo za takové ztráty, které lze připsat chybám nebo opomenutím v těchto informacích.

 

Odkazy na webové stránky třetích stran

Za určitých okolností povede použití odkazů na webových stránkách společnosti Bucher Unipektin k tomu, že uživatel opustí síť a systémy skupiny Bucher. Společnost Bucher Unipektin žádným způsobem nepřejímá ani si nepřivlastňuje obsah webových stránek třetích stran propojených s touto webovou stránkou nebo prostřednictvím stránek, z kterých jste získali přístup k těmto webovým stránkám, a odmítá odpovědnost za obsah, přesnost a funkční stav těchto webových stránek. Společnost Bucher Unipektin neposkytuje žádné záruky a výslovně odmítá odpovědnost za použití a informace na webových stránkách třetích stran.

 

Přestupky

Uživateli je zakázáno provádět jakoukoli činnost, která je podle názoru společnosti Bucher Unipektin neslučitelná se správným používáním těchto webových stránek. To zahrnuje přestupky, jako je instalace viru nebo programu, úprava informací na těchto webových stránkách nebo zneužití webových stránek k pomluvě nebo urážkám společnosti Bucher Unipektin, zaměstnanců nebo jiných osob.

 

Ochrana údajů

S vaší e-mailovou adresou používanou k rozesílání našeho elektronického zpravodaje budeme nakládat jako s důvěrnou informací. Zprávy nebo obsah, který přenesete na tuto webovou stránku (například e-mailem), budou považovány za nedůvěrné a nebudou chráněny zákonem o vlastnictví.

 

Analýza webových stránek PIWIK

Tyto webové stránky používají software PIWIK s otevřeným zdrojovým kódem pro statistické vyhodnocování návštěv uživatelů, k optimalizaci webových stránek pro vás a jejich navrhování takovým způsobem, aby byly pro návštěvníky přívětivé. PIWIK používá soubory „cookie“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které usnadňují analýzu používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o používání této webové stránky jsou uloženy na serverech PIWIK (včetně času, načtené stránky, použitého prohlížeče a operačního systému). Hodnocení vytvořená PIWIK a IP adresy jsou před vstupem do databáze zcela anonymní. Uložená data nejsou žádným způsobem propojena s jinými datovými zdroji ani poskytnuta třetím stranám. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Pamatujte, prosím, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

 

Rozhodné právo a jurisdikce

Používání těchto webových stránek a všechny spory nebo nároky z toho vyplývající se řídí výhradně švýcarským právem a podléhají výlučné jurisdikci města Niederweningen ve Švýcarsku.

 

Aktualizace právních upozornění

Společnost Bucher Unipektin si vyhrazuje právo opravit nebo doplnit podmínky použití. Navštěvujte, prosím, tyto webové stránky v pravidelných intervalech, abyste byli informováni o nově přidaných nebo upravených podmínkách.

Curych (březen 2019)