Polityka prywatności Bucher Unipektin

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. ADMINISTRATOR, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Każda strona internetowa (w tym sklepy internetowe i ministrony z ofertami specjalnymi), każda obecność w mediach społecznościowych, portale multimedialne, chatboty i każda aplikacja Bucher Unipektin (każda z nich jest STRONĄ INTERNETOWĄ) ma administratora w ramach Bucher Unipektin w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) (lub porównywalnymi przepisami zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych). O ile nie określono inaczej na STRONIE INTERNETOWEJ (zgodnie z nadrukiem, warunkami użytkowania itp.) poniżej, administratorem jest Bucher Unipektin lub raczej Bucher Unipektin AG.

Odpowiedni podmiot powiązany jest administratorem danych w przypadku, gdy komunikuje się za pośrednictwem innych środków komunikacji niż STRONA INTERNETOWA (e-mail, list, telefon, osobiście itp.), a komunikacja nie wchodzi w zakres działalności, dla której Bucher Unipektin lub Bucher Unipektin AG wyznaczył konkretnego administratora danych w niniejszej Polityce prywatności lub w inny sposób.

Jeżeli spółka Bucher Unipektin lub podmiot powiązany ujawni dane osobowe innej spółce Bucher Unipektin lub podmiotowi powiązanemu do określonych celów otrzymującej spółki lub podmiotu powiązanego, taka spółka lub podmiot powiązany jest administratorem danych zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO.

Bucher Unipektin nie wyznaczył inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 RODO. Ponadto wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych, skargi lub raporty dotyczące Bucher Unipektin można przesyłać na następujący kontaktowy adres e-mail: dataprotection@bucherunipektin.com.

Bucher Merk Process GmbH, DE 79725 Laufenburg wyznaczył zewnętrznego inspektora ochrony danych w rozumieniu § 37 RODO:
DSBONE GmbH
Vanessa Egle
Todtmooser Strasse 43
D-79664 Wehr
Telefon: 07762/5191010, datenschutz@buchermerk.com

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Bucher Unipektin gromadzi i przetwarza dane osobowe następujących osób: 

 • użytkownicy jego STRON INTERNETOWYCH zarejestrowani w Bucher Unipektin;
 • osoby fizyczne i prawne kupujące i otrzymujące/korzystające z produktów i usług Bucher Unipektin;
 • potencjalne lub rzeczywiste strony zainteresowane produktami i usługami Bucher Unipektin;
 • odbiorców biuletynów Bucher Unipektin;
 • uczestników kampanii badawczych i badań opinii prowadzonych przez Bucher Unipektin;
 • uczestnicy kursów, seminariów i innych szkoleń organizowanych przez Bucher Unipektin; oraz
 • użytkowników sieci WIFI dostępnej w sklepach Bucher Unipektin i innych lokalizacjach.

(łącznie KLIENCI). 

Dane osobowe KLIENTÓW są zazwyczaj zbierane bezpośrednio w trakcie korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ, w sklepach lub podczas wydarzeń organizowanych odpowiednio przez Bucher Unipektin lub sprzedawców detalicznych Bucher Unipektin lub w bezpośredniej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w inny sposób. Dane osobowe mogą być jednak również gromadzone pośrednio, w szczególności poprzez dalsze pozyskiwanie dodatkowych informacji ze źródeł danych osób trzecich (np. media społecznościowe, brokerzy adresów).

Bucher Specials przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych: 

 • Dane dotyczące osób fizycznych, w tym między innymi imię i nazwisko, nazwisko panieńskie, adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, płeć, stan cywilny, krewni, kontakt w nagłych wypadkach, zdjęcia itp;
 • Dane dotyczące zamówień i zakupów, w tym między innymi informacje o płatnościach, dane karty kredytowej i inne dane dotyczące płatności, adres rozliczeniowy i adres wysyłki, zamówione i zakupione produkty i usługi, informacje związane z zapytaniami, skargami i nieporozumieniami dotyczącymi produktów i usług lub odpowiednich zawartych umów, takich jak roszczenia gwarancyjne, odstąpienia i spory, informacje dotyczące KLIENTÓW znajdujących się na czarnej liście Bucher Specials itp;
 • Dane związane z marketingiem produktów i usług, w tym m.in. informacje takie jak zgody i rezygnacje z newslettera, otrzymane dokumenty, zaproszenia i uczestnictwo w wydarzeniach i działaniach specjalnych, osobiste preferencje i zainteresowania itp;
 • Dane dotyczące korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ, w tym między innymi adres IP i inne dane identyfikacyjne (np. nazwa użytkownika mediów społecznościowych, adres MAC smartfonów lub komputerów, pliki cookie), data i godzina odwiedzin STRONY INTERNETOWEJ, odwiedzane strony i treści, odsyłające strony internetowe itp;
 • Dane związane z komunikacją, takie jak preferowane środki komunikacji, korespondencja i komunikacja z Bucher Specials (w tym zapisy komunikacji) itp;
 • Dane, które zostały zebrane w związku z programem klienta, takie jak numer członkostwa, kody dostępu (w tym hasła), preferowany język, numer bonu podarunkowego, data i czas trwania członkostwa, informacje dotyczące płatności klienta lub potencjalnej strony trzeciej, informacje dotyczące odbiorcy prezentu, liczba odwiedzin STRONY INTERNETOWEJ, historia zakupów, nabyte produkty itp. (oprócz wszystkich kont STRONY INTERNETOWEJ, działania i wydarzenia, dla których KLIENT musi zarejestrować się przy użyciu swoich danych osobowych, a tym samym zawrzeć umowę z odpowiednimi spółkami Bucher Specials, będą uważane za program klienta dla celów niniejszej polityki);

(łącznie DANE KLIENTA). 

Ponadto Bucher Unipektin gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

 • Dane użytkowników STRONY INTERNETOWEJ, którzy nie rejestrują się w Bucher Unipektin (WIZYTOR), ale mogą stanowić dane osobowe na przykład w mediach społecznościowych (DANE WIZYTORA), postanowienia niniejszej polityki dotyczące danych zebranych od KLIENTA w związku z korzystaniem ze STRONY INTERNETOWEJ stosuje się odpowiednio, nawet jeśli identyfikacja WIZYTORA zwykle nie jest możliwa dla Bucher Unipektin;
 • Informacje dotyczące pracowników i osób kontaktowych ich dealerów, dostawców i dalszych partnerów biznesowych (dalej osoby fizyczne będą określane jako PARTNERZY, a ich dane jako DANE PARTNERA), takie jak w szczególności dane kontaktowe, informacje dotyczące ich funkcji, informacje dotyczące wcześniejszych kontaktów z tymi osobami, dane dotyczące działań marketingowych (np. otrzymywanie biuletynów), informacje dotyczące transakcji biznesowych, zapytań, ofert, przetargów, warunków i umów, informacje związane z zawodowymi lub innymi interesami osób fizycznych;

W ramach relacji biznesowych KLIENCI będą zobowiązani do podania DANYCH KLIENTA niezbędnych do nawiązania i realizacji stosunku umownego oraz wypełnienia związanych z nim zobowiązań umownych lub wymaganych przez prawo. Bez tych danych Bucher Unipektin zasadniczo nie będzie w stanie zawrzeć lub wykonać umowy z danym KLIENTEM. Dotyczy to również PARTNERÓW i DANYCH PARTNERA. Ponieważ każdy dostęp do STRONY INTERNETOWEJ jest rejestrowany, dane połączenia (takie jak adres IP) będą zawsze rejestrowane; odbywa się to automatycznie podczas użytkowania i nie można tego wyłączyć dla poszczególnych ODWIEDZAJĄCYCH, PARTNERÓW lub KLIENTÓW.

 

3. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z obowiązującym prawem Bucher Unipektin może przetwarzać DANE KLIENTA w szczególności w następujących celach:

 • W związku z oferowanymi usługami, zawieraniem umów (w szczególności zakupu), wykonywaniem umów (w szczególności umów zakupu i umów dotyczących udziału w programach i wydarzeniach dla klientów), utrzymywaniem i rozwijaniem relacji z klientami, komunikacją, obsługą i wsparciem klienta, promocjami, reklamą i marketingiem (w tym biuletynami i wysyłką materiałów promocyjnych);
 • Zarządzanie użytkownikami STRONY INTERNETOWEJ i innymi działaniami, w których uczestniczą KLIENCI, obsługa i ulepszanie STRONY INTERNETOWEJ (w tym udostępnianie funkcji wymagających identyfikatorów lub innych danych osobowych) oraz dalszych systemów informatycznych, weryfikacja tożsamości;
 • Kontrola jakości, badania rynku, rozwój produktów i usług, statystyki, budżety, rejestry, informacje zarządcze i inne raportydotyczące KLIENTÓW, transakcji i działań, ofert i innych aspektów handlowych Bucher Unipektin do celów zarządzania i rozwoju
 • spółek, ofert i działań, zarządzania projektami.
 • ochrona KLIENTÓW, pracowników i innych osób oraz ochrona danych, tajemnic i majątku Bucher Specials oraz powierzonego Bucher Specials, bezpieczeństwo systemów i pomieszczeń Bucher Specials;
 • zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz wewnętrznymi zasadami Bucher Specials, egzekwowanie i wykorzystywanie praw i roszczeń prawnych, obrona przed roszczeniami prawnymi, spory sądowe, skargi, zwalczanie nadużyć, angażowanie się w dochodzenia i postępowania prawne oraz odpowiadanie na zapytania organów publicznych;
 • sprzedaż lub przejęcia działów biznesowych, spółek lub części spółek oraz inne transakcje korporacyjne i związane z nimi przekazywanie DANYCH KLIENTA;
 • oraz
 •  w innych celach, o ile obowiązek prawny wymaga przetwarzania, a takie przetwarzanie było oczywiste z okoliczności lub wskazane w momencie gromadzenia danych.

(łącznie CEL PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTA). 

Bucher Unipektin wykorzystuje DANE KLIENTA W CELU PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTA w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • wykonanie umów;
 • zgodność ze zobowiązaniami prawnymi Bucher Specials;
 • zgoda KLIENTÓW (tylko w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na konkretnym zapytaniu i może zostać wycofane w dowolnym momencie, w szczególności otrzymywanie newsletterów, na które klient się zarejestrował); i/lub
 • uzasadnione interesy Bucher Specials, w tym między innymi
 • zakup i wysyłka produktów i usług, również w związku z osobami, które nie są bezpośrednimi partnerami umownymi (takimi jak np. osoby otrzymujące prezent);
 • prowadzenie działań reklamowych i marketingowych;
 • wydajna i skuteczna obsługa klienta, utrzymywanie kontaktu i inna komunikacja z KLIENTAMI poza przetwarzaniem umów;
 • zrozumienie zachowań, działań, obaw i potrzeb klientów, badania rynku;
 • wydajne i skuteczne ulepszanie istniejących produktów i usług oraz opracowywanie nowych produktów i usług;
 • skuteczna i efektywna ochrona klientów, pracowników i innych osób, a także ochrona danych, tajemnic i majątku Bucher Specials lub powierzonego Bucher Specials, bezpieczeństwo systemów i pomieszczeń Bucher Specials;
 • utrzymanie oraz bezpieczną, wydajną i skuteczną organizację działalności gospodarczej, w tym bezpieczne, wydajne i skuteczne działanie oraz pomyślny dalszy rozwój STRONY INTERNETOWEJ i innych systemów informatycznych;
 • rozsądny ład korporacyjny i rozwój;
 • udane transakcje sprzedaży i nabycia jednostek biznesowych, spółek lub ich części oraz inne transakcje korporacyjne;
 • zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz wewnętrznymi zasadami Bucher Specials;
 • obawy dotyczące zapobiegania oszustwom, wykroczeniom i przestępstwom, jak również dochodzenia w związku z takimi wykroczeniami i innym niewłaściwym postępowaniem, rozpatrywanie roszczeń i powództw przeciwko Bucher Specials,
 • współpraca w postępowaniach prawnych i z organami publicznymi, a także ściganie, wykonywanie i obrona przed działaniami prawnymi.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Bucher Unipektin może w szczególności przetwarzać DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH w celu utrzymania i rozwoju STRONY INTERNETOWEJ (w tym zapewnienia funkcji wymagających identyfikatorów lub innych danych osobowych), w celu analizy statystycznej dotyczącej korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ, a także w celu zwalczania nadużyć, w celu prowadzenia dochodzeń lub postępowań prawnych oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania organów publicznych. DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi powyżej dla DANYCH KLIENTÓW. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Bucher Unipektin może przetwarzać DANE PARTNERA w szczególności w celu zawierania i wykonywania umów i innych relacji biznesowych z PARTNERAMI, promocji, reklamy i marketingu, komunikacji, zapraszania na wydarzenia i udziału w promocjach dla PARTNERÓW, organizacji wspólnych działań, przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych oraz wewnętrznych zasad Bucher Unipektin, egzekwowanie i wykorzystywanie praw i roszczeń prawnych, obrona przed roszczeniami prawnymi, spory sądowe, skargi, zwalczanie nadużyć, angażowanie się w dochodzenia i postępowania prawne oraz odpowiadanie na zapytania organów publicznych, w celu sprzedaży lub nabycia jednostek biznesowych, spółek lub części spółek oraz innych transakcji korporacyjnych i związanych z nimi transferów DANYCH PARTNERA. DANE PARTNERA będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi powyżej dla DANYCH KLIENTA.

Wszystkie cele przetwarzania mają zastosowanie do Bucher Unipektin, tj. nie tylko do spółki lub podmiotu powiązanego Bucher Unipektin, który pierwotnie zebrał dane osobowe. Dane osobowe KLIENTÓW, ODWIEDZAJĄCYCH i PARTNERÓW są gromadzone na potrzeby wszystkich spółek Bucher Unipektin.

 

4. UJAWNIANIE DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Bucher Unipektin może ujawniać DANE KLIENTÓW, DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH i DANE PARTNERÓW następującym kategoriom stron trzecich, które przetwarzają DANE OSOBOWE zgodnie z celami określonymi powyżej w imieniu Bucher Unipektin lub do własnych celów:

 • dostawcy usług (w ramach Bucher Unipektin, jak i zewnętrzni), w tym podmioty przetwarzające;
 • dealerów, dostawców i innych partnerów biznesowych;
 • klienci Bucher Unipektin;
 • władze lokalne, krajowe i zagraniczne;
 • media;
 • ubezpieczenia;
 • opinii publicznej, w tym osób odwiedzających strony internetowe i media społecznościowe Bucher Unipektin;
 • organizacje branżowe, stowarzyszenia, organizacje i inne komitety;
 • konkurentów;
 • nabywcom lub stronom zainteresowanym nabyciem jednostek biznesowych, spółek lub innych części Bucher Unipektin;
 • inne strony w potencjalnym lub faktycznym postępowaniu sądowym;
 • Firmy Bucher Unipektin
 • spółki Grupy Bucher Industries

(łącznie STRONY TRZECIE).

Bucher Unipektin może ujawniać DANE KLIENTÓW, DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH i DANE PARTNERÓW w ramach Bucher Unipektin, a także osobom trzecim i w każdym kraju na świecie, w tym w szczególności we wszystkich krajach, w których Bucher Unipektin jest reprezentowana przez spółki, podmioty powiązane lub inne biura i przedstawicieli, a także w krajach, w których dostawcy usług Bucher Unipektin przetwarzają ich dane. W przypadku ujawnienia danych do krajów, które nie gwarantują odpowiedniej ochrony, Bucher Unipektin zapewni odpowiednią ochronę danych ujawnionych przez KLIENTÓW, ODWIEDZAJĄCYCH lub PARTNERÓW poprzez wprowadzenie odpowiednich gwarancji umownych, w szczególności na podstawie klauzul modelowych UE, wiążących reguł korporacyjnych lub opiera przekazanie na wyjątkach zgody, zawarcia lub wykonania umowy, ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń prawnych, nadrzędnego interesu publicznego lub ujawnia dane w celu ochrony integralności tych osób. KLIENT, ODWIEDZAJĄCY lub PARTNER może uzyskać kopię gwarancji umownych od odpowiedniego administratora danych lub zostanie poinformowany, gdzie uzyskać takie kopie. Bucher Unipektin zastrzega sobie prawo do redagowania takich kopii ze względu na ochronę danych lub zachowanie tajemnicy.

 

5. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Co do zasady Bucher Unipektin przechowuje powiązane z umową DANE KLIENTA, DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH i DANE PARTNERA tak długo, jak trwa stosunek umowny lub ma w tym interes (w szczególności interes związany z dowodami w przypadku roszczeń, dokumentacją zgodności z określonymi wymogami prawnymi lub innymi, względami operacyjnymi) lub jest do tego zobowiązany (na mocy umowy, prawa lub innych przepisów). Odmienne obowiązki prawne są zastrzeżone w szczególności w odniesieniu do anonimizacji lub pseudonimizacji. 

 

6. PLIKI COOKIE, GOOGLE ANALYTICS I WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Bucher Unipektin używa plików cookie na swojej STRONIE. Pliki cookie są szeroko rozpowszechnioną techniką, która przypisuje identyfikację do przeglądarki użytkownika STRONY INTERNETOWEJ, którą użytkownik zapisuje i pokazuje na żądanie. Z jednej strony, Bucher Unipektin używa sesyjnych plików cookie, które są automatycznie usuwane, gdy użytkownik zamyka STRONĘ INTERNETOWĄ i które umożliwiają serwerowi ustanowienie stabilnego połączenia z użytkownikiem (aby na przykład zawartość koszyka nie została utracona) tak długo, jak przegląda on stronę internetową. Z drugiej strony używane są trwałe pliki cookie, które są usuwane dopiero po upływie okresu określonego przez STRONĘ INTERNETOWĄ. Stałe pliki cookie umożliwiają zapisanie określonych ustawień (np. języka) dla kilku sesji lub umożliwiają automatyczne logowanie. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie trwałych plików cookie poprzez korzystanie ze STRONY INTERNETOWEJ i odpowiednich funkcji (np. ustawień języka i automatycznego logowania). Użytkownik może zablokować stosowanie plików cookie w swojej przeglądarce lub usunąć pliki cookie, co może jednak utrudnić korzystanie ze STRONY INTERNETOWEJ. 

Zgodnie z obowiązującym prawem Bucher Unipektin może instalować w newsletterach i innych marketingowych wiadomościach e-mail kody umożliwiające ustalenie, czy odbiorca otworzył wiadomość e-mail lub pobrał zawarte w niej obrazy. Odbiorca może jednak zablokować tę aplikację w swojej aplikacji pocztowej. W każdym przypadku odbiorca wyraża zgodę na stosowanie tej technologii w ramach otrzymywania newsletterów i innych marketingowych wiadomości e-mail. 

W przypadku, gdy Bucher Unipektin umieszcza na STRONIE internetowej reklamy osób trzecich (np. banery) lub zamierza umieścić własną reklamę na stronie internetowej osoby trzeciej, mogą być wykorzystywane pliki cookie firm specjalizujących się w wykorzystywaniu takich reklam. Bucher Unipektin nie będzie ujawniać danych osobowych takim firmom, tj. będą one jedynie umieszczać stałe pliki cookie użytkownikom STRONY INTERNETOWEJ w celu rozpoznania użytkowników i będą to robić wyłącznie w interesie Bucher Unipektin. Pozwala to Bucher Specials na umieszczanie reklam skierowanych do tych osób na zewnętrznych stronach internetowych (np. w związku z produktami, którymi osoby te wykazały zainteresowanie w sklepie internetowym). Bucher Unipektin nie ujawnia również danych osobowych operatorom zewnętrznych stron internetowych. 

Bucher Unipektin może korzystać z Google Analytics lub podobnych usług na swojej STRONIE INTERNETOWEJ. Aplikacje te są usługami stron trzecich, które pozwalają Bucher Unipektin mierzyć i analizować korzystanie ze STRONY INTERNETOWEJ. Dostawca tych usług może znajdować się w dowolnym kraju na świecie (w przypadku Google Analytics obsługiwanego przez Google Inc. są to Stany Zjednoczone, www.google.com). 

Usługodawca używa stałych plików cookie dla tych aplikacji. Bucher Unipektin nie ujawnia żadnych danych osobowych usługodawcy (który również nie zapisuje żadnych adresów IP). Usługodawca może jednak monitorować korzystanie z WITRYNY przez użytkownika i łączyć te dane z danymi z innych witryn monitorowanych przez tego samego usługodawcę, które odwiedził użytkownik, a usługodawca może wykorzystywać te ustalenia dla własnych korzyści (np. kontrola reklam). Usługodawca zna tożsamość użytkownika, który zarejestrował się u usługodawcy. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych będzie obowiązkiem usługodawcy, a dane będą przetwarzane zgodnie z polityką ochrony danych usługodawcy. Usługodawca przekaże Bucher Unipektin dane dotyczące korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ. 

Ponadto Bucher Unipektin może używać na swojej STRONIE wtyczek z portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest lub Instagram. W domyślnych ustawieniach STRONY wtyczki są dezaktywowane; użytkownik może zatem zdecydować, kiedy je aktywować. Jeśli użytkownik to zrobi, dostawcy mediów społecznościowych są w stanie nawiązać bezpośrednie połączenie z użytkownikiem podczas jego wizyty na STRONIE, co pozwala dostawcy być świadomym wizyty użytkownika i może analizować odpowiednie informacje. Późniejsze przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone na odpowiedzialność dostawcy i zgodnie z jego polityką ochrony danych. Dostawca danej oferty mediów społecznościowych nie ujawni Bucher Specials żadnych informacji.

 

7. PRAWA KLIENTA, ODWIEDZAJĄCYCH I PARTNERÓW

Każda osoba fizyczna, której dotyczy RODO, w tym KLIENT, ODWIEDZAJĄCY i PARTNER, może zażądać od Bucher Unipektin informacji, czy dane jej dotyczące są przetwarzane. Ponadto takie osoby, których to dotyczy, mają prawo zażądać poprawienia, zniszczenia lub ograniczenia dotyczących ich danych osobowych, a także sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoby, których dane dotyczą, mogą wycofać zgodę w dowolnym momencie. W niektórych przypadkach osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania danych wygenerowanych podczas korzystania z usług online w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, który umożliwia dalsze wykorzystanie i przekazywanie. Wniosek w tym zakresie należy złożyć do osoby kontaktowej (patrz ust. 1). Osobom, których dane nie podlegają RODO, mogą przysługiwać podobne prawa na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych. Bucher Unipektin zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw każdej osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującym prawem, np. do nieujawniania wyczerpujących informacji lub nieusuwania danych. 

Jeżeli firma Bucher Unipektin podejmie zautomatyzowaną decyzję w odniesieniu do określonej osoby fizycznej, która może mieć dla niej skutki prawne lub poważnie wpłynąć na nią w podobny sposób, osoba ta ma prawo, zgodnie z obowiązującym prawem, skontaktować się z administratorem danych firmy Bucher Unipektin i zażądać ponownego rozpatrzenia decyzji lub zażądać uprzedniej oceny przez administratora danych. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, może nie być już w stanie korzystać z niektórych zautomatyzowanych usług. Osoba fizyczna zostanie o tym poinformowana z wyprzedzeniem lub osobno. 

Każda dotknięta osoba może również złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych w danym kraju.

 

8. ZMIANY W POLITYCE OCHRONY DANYCH

Bucher Unipektin ma prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia lub ogłoszenia. Obowiązuje najnowsza wersja zgodna ze STRONĄ INTERNETOWĄ. 

Jeżeli niniejsza Polityka Prywatności stanowi część umowy z KLIENTAMI lub PARTNERAMI, Bucher Unipektin może poinformować ich o aktualizacji lub zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny odpowiedni sposób. Zmiany uznaje się za zaakceptowane, o ile w ciągu 30 dni kalendarzowych od powiadomienia nie zostanie zgłoszony sprzeciw. W przypadku sprzeciwu Bucher Unipektin może rozwiązać umowę w drodze wyjątku ze skutkiem natychmiastowym.

 

II. CZĘŚĆ SPECJALNA
 

1. NEWSLETTER I BANERY REKLAMOWE

Poniższe postanowienia uzupełniają postanowienia zawarte w punkcie 1 w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności Bucher Specials. W przypadku niezgodności, poniższe postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w punkcie 1.

Bucher Unipektin AG może wysyłać KLIENTOM i PARTNEROM biuletyny lub inne informacje handlowe związane ze swoimi produktami i usługami. Zgodnie z obowiązującym prawem Bucher Unipektin AG zastrzega sobie prawo do tego bez uprzedniej zgody obecnych klientów i partnerów biznesowych. Odpowiedni klienci i partnerzy biznesowi mogą jednak w dowolnym momencie sprzeciwić się dalszemu wysyłaniu biuletynów lub innych informacji handlowych za pośrednictwem swojego konta na odpowiedniej STRONIE INTERNETOWEJ lub za pośrednictwem linku wskazanego w każdej wiadomości. Jednakże rezygnacja z otrzymywania jednego newslettera nie oznacza rezygnacji z otrzymywania innych newsletterów. 
Możliwe jest umieszczenie spersonalizowanej reklamy podczas wizyty na STRONIE INTERNETOWEJ. Każdy baner reklamowy wyświetlany KLIENTOWI zawiera produkty oferowane na STRONIE, które były wcześniej przeglądane przez klienta. Reklama jest generowana przez Bucher Unipektin AG za pomocą plików cookie (patrz sekcja I ust. 6 powyżej).